Νόμος 4277/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προώθηση των στρατηγικών στόχων και την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας καταρτίζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, με το οποίο εξειδικεύονται οι αναγκαίες ενέργειες του Οργανισμού και όλων των αρμόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων, ορίζονται τομείς προτεραιότητας και προσδιορίζονται για κάθε τομέα προτεραιότητας εξειδικευμένα σχέδια δράσης.

 

2. Το πρόγραμμα δράσης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών, μετά από γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 

(α) Χωροταξική οργάνωση στο σύνολο της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 7 έως και 11.

 

(β) Οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, με εφαρμογή πολιτικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αστικού κέντρου και διαχείριση του αστικού και του εξωαστικού χώρου ως ενιαίου λειτουργικού χώρου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των άρθρων 12 έως και 16.

 

(γ) Εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής ισορροπίας και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, κατά τις κατευθύνσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17 έως και 22.

 

(δ) Υποστήριξη της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και ενίσχυση της διεθνοποίησης, με την κατάλληλη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 23 έως και 28.

 

(ε) Οργάνωση του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένης πολιτικής μακροπρόθεσμου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 29 έως και 32.

 

4. Κατά τομέα προτεραιότητας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους στόχους στον τομέα, τη στρατηγική επίτευξής τους, τα κριτήρια ιεράρχησης των παρεμβάσεών του, τις γενικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων στον τομέα, τις συνέργειες με τις παράλληλες πολιτικές στο αντικείμενο του τομέα, τα αποτελέσματα και τις αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από το σύνολο των παρεμβάσεων, το σύστημα των εξειδικευμένων και γενικών δεικτών που αφορούν τον τομέα και παρακολουθούνται στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής που ορίζεται στο άρθρο 37, τους κατά νόμο αρμόδιους για την επίσπευση φορείς και όσους εμπλέκονται στην προώθηση των παρεμβάσεων, το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα, τον αναγκαίο προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων στον τομέα και τα επιμέρους σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων στον τομέα.

 

5. Για το πρόγραμμα δράσης καταρτίζονται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ανά διετία, εκθέσεις εφαρμογής. Οι εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής και την κατάρτιση των πρόσθετων σχεδίων δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 36.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.