Νόμος 4277/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η διαδρομή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου για τα έργα των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 165 έως 172, 173 παράγραφος 1, 174 και 175 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2001) εφαρμόζονται και για τα έργα των αγωγών της παραγράφου 1.

 

3. Όπου στις διατάξεις άρθρων 165 έως 172, 173 παράγραφος 1, 174 και 175 του νόμου 4001/2011 αναφέρεται η εταιρεία TRANS BALKAN PIPELINE BV, νοείται οι νοούνται οι Εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 2)α του άρθρου 177 του νόμου 4001/2011 ή άλλη Εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 168 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ' αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το μέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται, χρηματική αποζημίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως ισχύει. Η χρηματική αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης.}

 

7. Στο άρθρο 171 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του νόμου 2882/2001.}

 

8. Εκκρεμείς αιτήσεις, που αφορούν έργα των αγωγών της παραγράφου 1, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη πράξη παραχώρησης, περατώνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Επιτρέπεται ωστόσο η υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 173 παράγραφος 1 του νόμου 4001/2011, αν ο αιτών υποβάλει γραπτή δήλωσή του προς τούτο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.