Νόμος 4277/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. A. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 € εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και έχουν διάρκεια μέχρι 10-08-2019.}

 

Β. Στο άρθρο 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/58044/0023Α7/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1828/Β/2009), τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10-08-2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ) αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και ημερομηνία λήξης 10-08-2019.

 

Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.).

 

Τα ανωτέρω ομόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία από την παροχή εγγυήσεων.

 

Επίσης, αυτά θα μπορούν μέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία από τυχόν υφιστάμενες ή μη αναδιαρθρωμένες οφειλές, μη θεωρούμενες ως νέες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομισματικών και πιστωτικών Αρχών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

 

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξή τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.}

 

2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ ανώνυμη εταιρεία, και ήδη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, οι σχετικές απαιτήσεις της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε η εγγύησή της, καθώς και κατά των τυχόν συνεγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων, καθίστανται απαιτήσεις του Δημοσίου. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων. Οι εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις υπέρ των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στις εμπράγματες ασφάλειες διενεργείται ατελώς και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991).

 

Η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν αποστολής, από την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, του χρηματικού καταλόγου και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών. Για τυχόν διαγραφή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης το οποίο αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να διαγράψει ολικώς ή μερικώς την οφειλή.

 

Η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται σε ετήσια βάση να υποβάλλει, προς έλεγχο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα βεβαιωθέντα ποσά υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για καταπτώσεις εγγυήσεων της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία οι οποίες έχουν επέλθει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και εκκρεμεί η ταμειακή βεβαίωση των οφειλών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων, τα αρμόδια όργανα για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσης, η διαδικασία επιστροφής από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία των δικαιολογητικών για τις βεβαιώσεις ποσών κατάπτωσης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να υποβάλει η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.