Νόμος 4332/15 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις του νόμου 3907/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 19Α του νόμου 4251/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του νόμου 3907/2011 καταργείται.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαμονής που κατείχε.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4285/2014.

 

Μετά την παρέλευση μηνός από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4285/2014, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική αρχή, για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής με απομάκρυνση.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ως άνω απόφαση δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν όροι εργασίας, αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης κατώτεροι των γενικών, ισχυουσών εργατικών και κοινωνικών - ασφαλιστικών διατάξεων για τον ίδιο τομέα απασχόλησης.}

 

6. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Είναι ανήλικος που παρακολουθεί Ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης ή οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 3907/2011 προστίθεται περίπτωση ζ' που έχει ως εξής:

 

{ζ. Είναι θύμα ή ουσιώδης μάρτυρας εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 4285/2014 και στα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 927/1979 (ΦΕΚ 139/Α/1979) και προσέρχεται προς υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του νόμου 4251/2014, πράξης του αρμόδιου εισαγγελέα.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του νόμου 3907/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

{Δεν απαγορεύεται η επιστροφή στις περιπτώσεις β', γ', στ' και ζ' της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.