Νόμος 4332/15 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4147/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο β' του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011), μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων δήμων:

 

α)α) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής και οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλονται στις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης από τις Διευθύνσεις στις οποίες έχει κατατεθεί το αίτημα και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για ορκωμοσία και εντολή δημοτολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεταφερθεί τα μητρώα αρρένων.

 

β)β) Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004) μετά την παραπάνω ημερομηνία διαβιβάζονται στις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Διευθύνσεις.

 

γ)γ) Η επιβολή των προστίμων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 15 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) θα διενεργείται από τις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Διευθύνσεις, μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 

δ)δ) Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, εξετάζονται από την Υπηρεσία στην οποία διαβιβάστηκαν.

 

ε)ε) Οι απόψεις της Διοίκησης επί ακυρωτικών δικαστικών διαφορών διατυπώνονται από την Υπηρεσία που εξέδωσε τις σχετικές απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.