Νόμος 4332/15 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαμελής επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

 

β) τον νομικό σύμβουλο του οικείου Υπουργείου,

 

γ) 1 καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή με ειδικότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,

 

δ) 1 καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή με ειδικότητα στο δημόσιο δίκαιο,

 

ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,

 

στ) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ζ) 1 μέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη,

 

η) 1 μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

 

θ) 1 Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ι) 2 μέλη επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως μέλη.

 

Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη της γραμματείας της ορίζονται 2 υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

2. Το σχέδιο του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που θα συντάξει η επιτροπή του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

3. Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους. Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης μελών της επιτροπής που τυχόν κατοικούν εκτός Αθηνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.