Νόμος 4337/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 η φράση βιβλία και στοιχεία αντικαθίσταται με τη φράση λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

 

2. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 €, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία.}

 

3. α. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.}

 

β. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 καταργείται.

 

γ. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) 100 €, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,.}

 

δ. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 η φράση β', γ', δ', στ' και θ' αντικαθίσταται με τη φράση β', γ', δ' και στ' και η φράση με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 € ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων διαγράφεται.

 

ε. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 η φράση β', γ', δ', στ' και θ' αντικαθίσταται με τη φράση β', γ', δ' και στ' και η φράση με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 € ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων διαγράφεται.

 

στ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.}

 

4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 καταργείται.

 

5. Μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:

 

{Άρθρο 55Α: Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

 

1. Εάν, με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66 υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

 

2. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεμούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει με απόφασή του την ποινική δίκη μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.

 

3. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής.}

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 56: Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς / ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

 

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών επιβάλλονται, αντί των προστίμων του άρθρου 54, τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των 2.000 €. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των 200.000 €. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.

 

2. Σε περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2.500 € και μεγαλύτερο των 10.000 €.

 

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα τεθεί στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης από την 31η ημέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την 60η ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €, αν διατεθεί από την 61η ημέρα έως την 90η ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 €, ενώ αν δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί μετά την 90η ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 20.000 €.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού.}

 

7. α. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 4174/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) 25% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

 

γ) 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50%

επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.}

 

8. Μετά το άρθρο 58 του νόμου 4174/2013 προστίθεται άρθρο 58Α ως εξής:

 

{Άρθρο 58Α: Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας

 

Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

 

2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

 

3. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου προστιθέμενης αξίας που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

 

4. Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με φόρο προστιθέμενης αξίας, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.}

 

9. Το άρθρο 59 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 59: Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους

 

Για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

1. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

 

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί της διαφοράς του φόρου.}

 

10. Στο άρθρο 62 του νόμου 4174/2013 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιμο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59.

 

8. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου.}

 

11. Στο Παράρτημα, το οποίο προστέθηκε στο τέλος του νόμου 4174/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), μετά τη φράση Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του νόμου [Ν] 1676/1986), προστίθεται η φράση Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως ισχύει).

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει στις 19-08-2015.

 

12. Η παράγραφος 12 του άρθρου 72 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 01-01-2018. Μέχρι και τις 31-12-2017, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.}

 

13. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) παρατείνεται έως τις 31-12-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.