Νόμος 4342/15 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 66 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προΐστανται υπάλληλοι, ως εξής:

 

α) Σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

β) Σε όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

γ) Σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μόνο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Ειδικώς, σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται:

 

α) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

β) στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και

 

γ) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ο νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο νόμος 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).}

 

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 66 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.