Νόμος 4342/15 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/2014), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του έκτου άρθρου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) αντιστοίχως, καταργούνται.

 

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

 

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018). Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

β) Δύο (2) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

 

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από 2 αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

 

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2.

 

β) Δύο (2) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

 

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από 2 αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔ.), καθώς και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ).

 

Τα ανωτέρω Συμβούλια συγκροτούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των παραγράφων 2, 3 και 7 του άρθρου αυτού.

 

5. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 4 εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) 1 σύμβουλο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή 1 σχολικό σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών 1 σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχολογία. Το ανωτέρω μέλος αναπληρώνεται από μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης,}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.