Νόμος 4342/15 - Άρθρο p1

Παράρτημα I: Γενικές αρχές για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα I της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

Μέρος I: Γενικές αρχές

 

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της αναμενόμενης ή της πραγματικής λειτουργίας της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

 

α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή θεωρείται ίση με τη συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας που μετράται στο σημείο εξόδου των κυρίων γεννητριών,

 

α)α) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με 75%, και

α)β) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο μέρος II, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με 80%.

 

β) Σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο από 75% και σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο από 80%, η συμπαραγωγή υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

ECHP = HCHP * C

 

όπου:

 

ECHP η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή,

HCHP η ποσότητα ωφέλιμης θερμότητας από συμπαραγωγή (υπολογιζόμενη για τον σκοπό αυτό ως η συνολική παραγωγή θερμότητας μείον τη θερμότητα που παράγεται από χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατμού από τον ατμολέβητα,που βρίσκεται πριν από τον ατμοστρόβιλο),

C ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα.

 

Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον πραγματικό λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερμότητα. Εάν δεν είναι γνωστός ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα μιας μονάδας συμπαραγωγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές, ιδίως για στατιστικούς σκοπούς, για μονάδες τύπου α), β), γ), δ) και ε) από τους αναφερόμενους στο μέρος II, υπό τον όρο ότι η υπολογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή είναι μικρότερη ή ίση με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:

 

Τύπος μονάδας

Προκαθορισμένος λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα,C

Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με ανάκτηση θερμότητας

0,95

Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

0,45

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης

0,45

Ατμοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

0,55

Μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

 

γ) Εάν μέρος του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το μέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων πριν από τον υπολογισμό του ολικού βαθμού απόδοσης που αναφέρεται στις περιπτώσεις α) και β).

 

δ) Το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων υπολογίζεται με βάση τον πίνακα μετατροπής του παραρτήματος IV.

 

Μέρος II

 

Οι τεχνολογίες συμπαραγωγής που καλύπτονται από τον παρόντα νόμο είναι:

 

α) Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με ανάκτηση θερμότητας

β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης

δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

ε) Μηχανή εσωτερικής καύσης

στ) Μικροστρόβιλος,

ζ) Μηχανή Stirling

η) Κυψέλη καυσίμου

θ) Ατμομηχανή

ι) Οργανικός κύκλος Rankine

ι)α) Κάθε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός αυτών που εμπίπτουν στον ορισμό που διατυπώνεται στο άρθρο 3 περίπτωση 30.

 

Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των γενικών αρχών για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, χρησιμοποιούνται οι αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση του Υπουργού

 

Ανάπτυξης με αριθμό οίκοθεν Δ5-ΗΑ/Γ/Φ1/15641/2009 (ΦΕΚ 1420/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/2012 (ΦΕΚ 889/Β/2012) και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/23278/2012 (ΦΕΚ 3108/Β/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.