Νόμος 4351/15 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καταρτίζει και θέτει σε εφαρμογή, Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ), προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων είναι πολυετές πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες στον τομέα διαχείρισης των νεκρών ζώων, την κατανομή των πόρων, την κατάταξη των σχετικών δραστηριοτήτων με βάση την ανάλυση κινδύνων, τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών υλοποίησης αυτού, καθώς και την ανάπτυξη συστήματος εποπτείας για την ορθή συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση των νεκρών ζώων της χώρας.

 

3.Το ΕΠΣΥΔ χρηματοδοτείται από τις Περιφέρειες της χώρας μέσω ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων. Το τέλος αυτό καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο από κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση της χώρας και υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται απογραφικά και αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της παραγράφου αυτής, ανά είδος ζωντανού ζώου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο υπολογισμού και είσπραξης του τέλους από τις Περιφέρειες της χώρας.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και εποπτείας του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

4. α) Το ΕΠΣΥΔ υλοποιείται από τις Περιφέρειες της χώρας δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους, οι οποίες έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας με διάρκεια προγράμματος τουλάχιστον 3 ετών. Η εκτέλεση των περιφερειακών προγραμμάτων ανατίθεται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συλλογής, ταυτοποίησης, μεταφοράς και διαχείρισης των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

 

β) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ, οι Περιφέρειες της χώρας μπορούν πέραν του τέλους της παραγράφου 3 να χρηματοδοτούν τα προγράμματα διαχείρισης νεκρών ζώων και μέσω ενωσιακών, εθνικών και ιδίων πόρων. Προγράμματα διαχείρισης νεκρών ζώων των Περιφερειών, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εντάσσονται στο ΕΠΣΥΔ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. Η έγκριση και η αναπροσαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων, ο τρόπος υλοποίησης, παρακολούθησης και εποπτείας του προγράμματος, οι διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης των νεκρών ζώων περιλαμβανομένης και της χρήσης αυτών για σίτιση πτωματοφάγων αρπακτικών και ζώων ζωολογικών κήπων, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα με το πρόγραμμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός 5 μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. (πρώην 6) Ειδικά για το έτος 2016 εφαρμόζεται και πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι Περιφέρειες στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα, οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησής του, οι προϋποθέσεις ανάδειξης των φορέων υλοποίησης του προγράμματος και οι υποχρεώσεις τους, η δαπάνη για την υλοποίησή του, η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια και κάθε θέμα σχετικό με το πρόγραμμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.