Νόμος 4351/15 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1564/1985 προστίθεται παράγραφος 3)α ως εξής:

 

{3)α. Δεν απαιτείται γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20 και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανισμών και λοιπών φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, για τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3, που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς την αντίστοιχη νομοθεσία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1564/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Η απόκτηση, από άλλα κράτη - μέλη, πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 3, επιτρέπεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σύμφωνα με το νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, χωρίς να απαιτείται για τα πρόσωπα αυτά η κατοχή άδειας επιχείρησης εμπορίας του υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της πραγματοποίησης των ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.