Νόμος 4369/16 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 προστίθεται παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 5 και έχει ως εξής:

 

{5. Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 περίπτωση β' και παράγραφος 4 περίπτωση β' του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις στο τμήμα αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, δύνανται με αίτησή τους να παραταθεί η απόσπαση τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 68 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για μια επιπλέον πενταετία. Η παράταση της απόσπασης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των οικείων Υπουργών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.