Νόμος 4378/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποίηση - κατάργηση διατάξεων του νόμου 3312/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του νόμου 3312/2005 προστίθεται νέο άρθρο 13Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 13Α: Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 13 του παρόντος Κεφαλαίου από την 01-01-2016.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 οι ακόλουθες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής:

 

α. Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών και των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση β' τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόμου, ισχύουν μέχρι την 05-10-2016 ή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

β. Οι υποχρεώσεις των φορέων πληρωμής δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος νόμου και εκείνες των αρμοδίων ελληνικών αρχών δυνάμει του άρθρου 8, ισχύουν μέχρι την 05-10-2016 ή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

γ. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους της φορολογικής κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4, ισχύουν μέχρι την 31-12-2016.

 

δ. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους της φορολογικής κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 3, όσον αφορά την παρακράτηση του φόρου στην πηγή κατά το 2016 και τα προηγούμενα έτη, ισχύουν μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

3. Η Οδηγία 2003/48/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/98/ΕΚ, ισχύει όσον αφορά την Αυστρία μέχρι την 31-12-2016 με εξαίρεση τις ακόλουθες υποχρεώσεις που ισχύουν ως εξής:

 

α) τις υποχρεώσεις της Αυστρίας και τις υποκείμενες υποχρεώσεις των φορέων πληρωμής και των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος - μέλος δυνάμει του άρθρου 12 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30-06-2017 ή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών,

 

β) τις υποχρεώσεις της Αυστρίας και των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος - μέλος, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 30-06-2017 ή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών,

 

γ) τις υποχρεώσεις της Αυστρίας και τις υποκείμενες υποχρεώσεις των φορέων πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος - μέλος που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30-06-2017 ή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας, η Οδηγία 2003/48/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/98/ΕΚ, δεν εφαρμόζεται μετά την 01-10-2016 για τόκους όσον αφορά λογαριασμούς για τους οποίους έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και II του πρώτου Μέρους του νόμου 4170/2013 και για τους οποίους η Αυστρία κοινοποίησε στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 4170/2013 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 περίπτωση β ' του ίδιου νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.