Νόμος 4382/16

Ν4382/2016: Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4382/2016: Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 71/Α/2016), 20-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10-06-2013, το κείμενο της οποίας, σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α' του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998)

 

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ως κύριο διατάκτη.}

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου επιτρέπεται η απόσπαση τακτικού προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας καθορίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και η χωρική κατανομή του προσωπικού που δύναται να αποσπασθεί κατόπιν αίτησής του στην υπηρεσία ή στο φορέα υποδοχής. Για τις αποσπάσεις εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν υποβολής αιτημάτων των υπηρεσιών υποδοχής.

 

2. Η απόσπαση διενεργείται σε φορέα του νομού που υπηρετεί ο υπάλληλος κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του ως άνω φορέα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των αναγκών / θέσεων για την επιλογή των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν διατυπώνει σύμφωνη γνώμη το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

 

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων βαρύνει το φορέα προέλευσης με εξαίρεση τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή αποζημιώσεις του φορέα υποδοχής, ο οποίος και βαρύνεται με αυτές.

 

3. Σε περίπτωση μη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών με την ως άνω διαδικασία δύνανται να διενεργηθούν αποσπάσεις με πρωτοβουλία των φορέων προέλευσης και υποδοχής βάσει κριτηρίων που θα καθορισθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2. α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 250 κατοίκους, δύναται να χορηγείται μία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης. Τα Επιβατηγά Αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, στα οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο εντός αυτού του νησιού.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

Για οικόπεδα που προορίζονται σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο για ανέγερση σχολικών κτιρίων και έχουν παραχωρηθεί σε δήμους κατά χρήση με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σκοπό αυτόν της ανέγερσης σχολικής μονάδας δίδεται το δικαίωμα στους Δήμους να παραχωρούν περαιτέρω, κατά χρήση, τα εν λόγω οικόπεδα στην ανώνυμη εταιρεία Κτιριακές Υποδομές για 50 χρόνια, με δικαίωμα ανέγερσης και χωρίς χρονική δέσμευση του χρόνου κατασκευής των σχολικών κτιρίων.

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.