Νόμος 4415/16 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι υπηρετούντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρυμάτων μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού κατ' ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού και εφαρμοσμένου έργου του. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι, να έχουν εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσμοθετημένα εργαστήρια, τομείς, κλινικές, μουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας των τμημάτων και των σχολών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μια τουλάχιστον τριετία. Η παροχή του έργου αυτού βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του Τομέα ή του εργαστηρίου ή της κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο. Η ένταξη πραγματοποιείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 117/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002) διαδικασίες και μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτωσης α' γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.

 

γ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στο εδάφιο α', οι υπηρετούντες εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεων τους, οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και για τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) τυπικά προσόντα.

 

δ) Για τη βαθμολογική κατάταξη των εντασσόμενων του εδαφίου α', εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.