Νόμος 4427/16 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), για τα οποία καταβάλλονται δίδακτρα από τους ενδιαφερόμενους, χορηγείται αποζημίωση για την απασχόληση των εκπαιδευτών εκτός ωραρίου εργασίας κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Το ανώτατο όριο εκπαιδευτικών ωρών συμπεριλαμβανομένων και των ωρών εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 60 ώρες μηνιαίως ανά εκπαιδευτή.

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το ποσό της ωριαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εκπαιδευτική αποζημίωση του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το κόστος της παροχής εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης του προκειμένου για εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αεροπορικό αντικείμενο της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τηρείται Μητρώο Εκπαιδευτών, οι οποίοι παρέχουν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας. Το Μητρώο καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Διοικητή κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τμήματος της Διεύθυνσης Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας. Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του παρόντος υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου του παρόντος άρθρου, τα προσόντα των και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο Μητρώο του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.