Νόμος 4427/16 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του προσωπικού της καθορίζονται στην υποπερίπτωση β)β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της από 29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α/1981), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του νόμου 3979/2011, εξαιρουμένων των υπαλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κλάδων ΠΕ/ ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP), κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO), καθώς και των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης (φυλακές) για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις 33.

 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου άρχεται την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη δημοσίευση του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.