Νόμος 4429/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται και απασχολείται σε αυτό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Το εν λόγω προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4354/2015.

 

2. Στο Ίδρυμα μπορεί να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

3. Στο Ίδρυμα μπορεί να αποσπαστούν, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εποπτεύοντος το ίδρυμα Υπουργού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων, η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ίδρυμα Υπουργό. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο εργαζόμενος και για χρονικό διάστημα 3 ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές. Το προσωπικό που αποσπάται στο ίδρυμα διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Οι εν λόγω αποσπάσεις εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτωσης κ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απασχολούμενου, με κάθε είδους σύμβαση, προσωπικού του Ιδρύματος επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.