Νόμος 4429/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

 

Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.

 

2. Τυχόν παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου από μέλος της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου, από τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνιστά λόγο παύσης από τη θέση του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.