Νόμος 4429/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις ερευνητικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η οργανωτική δομή και λειτουργία των ερευνητικών φορέων καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

 

2. Με τους Οργανισμούς καθορίζονται:

 

α) Η ονομασία, η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού φορέα.

 

β) Ο σκοπός και η αποστολή του φορέα.

 

γ) Η διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων σε επιμέρους οργανικές μονάδες.

 

δ) Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων.

 

ε) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.

 

στ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

 

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ερευνητικού φορέα και των μονάδων του.

 

3. Με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των ερευνητικών φορέων καθορίζονται τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και, ιδίως, τα ακόλουθα:

 

α) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονομελών και συλλογικών οργάνων του φορέα,

 

β) οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου, του γνωμοδοτικού συμβουλίου των ινστιτούτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,

 

γ) η διαδικασία εκλογής του ερευνητικού προσωπικού,

 

δ) η διαδικασία χορήγησης ερευνητικών και λοιπών αδειών και βραβείων,

 

ε) τα ζητήματα που αφορούν την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

 

στ) τα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών φορέων,

 

ζ) οι απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση,

 

η) οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων σύμφωνα με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας,

 

θ) τα πειθαρχικά όργανα και οι αρμοδιότητές τους, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές,

 

ι) η σχέση του ερευνητικού φορέα με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών,

 

ι)α) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος,

 

ι)β) η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων,

 

ι)γ) οι διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων,

 

ι)δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του φορέα,

 

ι)ε) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.

 

4. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.