Νόμος 4429/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ακολουθείται η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή:

 

α. Εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστημονική Επιτροπή εξειδικεύει τα προσόντα των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντιστοίχως. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δημοσιεύει προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων, η Επιστημονική Επιτροπή παύει αυτοδικαίως να υφίσταται.

 

γ. Τα μέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης προέρχονται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και τους φορείς του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε 4 τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του ΕΣΠΑ 20072013 Θαλής, Αριστεία I, Αριστεία II, στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του Horizon 2020.

 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι φορείς του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση ή/και την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες επιλέγουν μέλος για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος εφόσον συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε 2 τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 Θαλής, Αριστεία I, Αριστεία II, στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του Horizon 2020.

 

Ο Υπουργός, εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενημερώνει τους φορείς που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο για την υποχρέωσή τους να επιλέξουν, εντός 1 μηνός, 1 μέλος με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. Η θητεία των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης λήγει στις 30-06-2018.

 

2. α. Έως το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος και το αργότερο έως τις 31.8.2017, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύματος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων αυτού που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος. Από το διορισμό του Διευθυντή, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτόν οι προβλεπόμενες με τον παρόντα αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.

 

β. Έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.