Νόμος 4452/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για την Έρευνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προθεσμία των 6 μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4310/2014 παρατείνεται έως τις 30-06-2017.}

 

2. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016. Για την ίδρυση των ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4310/2014, όπως αυτή ισχύει.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί αυτοτελές τμήμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και εντάσσεται αυτοδίκαια στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 114/2014 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, ως σημείο ε' του άρθρου 44 αυτού.}

 

4. Το άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 29/1998 (ΦΕΚ 34/Α/1998) Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 43

 

Τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις του παρόντος καταστατικού πραγματοποιούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει..

 

5. Για τις ανάγκες των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι τελευταίοι δύνανται επίσης να απασχολούν μεταδιδακτορικούς συνεργάτες δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

Οι κάθε είδους αμοιβές που αυτοί λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ' βαθμίδας.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα.

 

Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

 

Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

 

Η αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.}

 

7. H παράγραφος 8 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

 

Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Έως τη συγκρότηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, του Εφορευτικού Συμβουλίου και το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος και το αργότερο έως τις 31-03-2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύματος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος. Από τη συγκρότηση ή το διορισμό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.}

 

9. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 8 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

6. Το Εφορευτικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εφορευτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Το Εφορευτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.}

 

10. Στο άρθρο 1 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.