Νόμος 4429/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επιστημονικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς:

 

α) γεωπονικών επιστημών,

β) φυσικών επιστημών,

γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας,

δ) κοινωνικών επιστημών,

ε) ανθρωπιστικών επιστημών,

στ) περιβάλλοντος και ενέργειας,

ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας,

η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και

θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

 

2. Ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Τα ειδικότερα προσόντα των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μέλους της Γενικής Συνέλευσης, του Διευθυντή και αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο Ελληνικό Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

3. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος επιλέγονται ως εξής:

 

α. Η Γενική Συνέλευση καταρτίζει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ανωτέρω εννέα (9) θέσεων.

 

β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά. Η Γενική Συνέλευση ορίζει εννεαμελή Εισηγητική Επιτροπή από τα μέλη της, στην οποία εκπροσωπούνται οι εννέα τομείς της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που κάποιος τομέας δεν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση ορίζει στην Εισηγητική Επιτροπή εξωτερικό μέλος με σημαντική διεθνή δραστηριότητα στον αντίστοιχο τομέα.

 

Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και, εν συνεχεία, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κατάλογο με τους υποψηφίους ανά τομέα, κατά σειρά αξιολόγησης.

 

γ. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει από τον κατάλογο των υποψηφίων τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, ένα για κάθε τομέα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

5. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, η Γενική Συνέλευση καταρτίζει και δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποχωρούντος.

 

6. Το Εφορευτικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εφορευτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Το Εφορευτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

8. Εάν κάποιο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει η θητεία του, αντικαθίσταται προσωρινά από μέλος το οποίο επιλέγεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, ύστερα από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία καταρτίζει και δημοσιεύει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται μετά την επιλογή του προσωρινού μέλους, η Γενική Συνέλευση είτε επικυρώνει την εκλογή του μέλους αυτού για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας είτε την απορρίπτει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συγχρόνως εκδίδει και δημοσιεύει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νέου μέλους.

 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει τόσα μέλη όσα είναι απαραίτητο, προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισμός διαρκεί έως τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία.

 

β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.

 

γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.

 

δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών.

 

ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

 

στ. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 

η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

10. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Ιδρύματος, το οποίο δεν ανατίθεται στη Γενική Συνέλευση ή στον Διευθυντή.

 

11. α. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.

 

β. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηματικούς ή/και παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

γ. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), 3 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, από τα οποία 6 είναι συγχρόνως και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Από τον εν λόγω κατάλογο ο Υπουργός επιλέγει 6 μέλη ενώ 5 μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έως 3 από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

 

δ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και είναι αρμόδια να αξιολογεί τη δράση του Ιδρύματος και να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε ύστερα από αίτημα του Υπουργού ή του Επιστημονικού Συμβουλίου είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

ε. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος δικαιούνται να παρίστανται έως 3 μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούται, επίσης, να παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

 

στ. Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

12. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015. Για τις μετακινήσεις των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015. Οι εν λόγω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

13. Κάθε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος επικουρείται στο έργο του από Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΘΕΣΕ) αποτελούμενη από 5 καταξιωμένους επιστήμονες εξειδικευμένους στη θεματική περιοχή που εποπτεύει. Στη Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεματικού ΤΕΣ, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. Για τη συγκρότηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος προτείνει στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών, τα οποία προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ.

 

Ο Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότησης της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

Συντονιστής της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αυτοδικαίως το (1) μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι Θεματικές Συμβουλευτικές Επιτροπές τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των μελών της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπόκεινται στα ασυμβίβαστα της παραγράφου 2.

 

Οι Θεματικές Συμβουλευτικές Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, επικουρούν το Επιστημονικό Συμβούλιο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση επιστημονικών προτεραιοτήτων. Ειδικά για την αξιολόγηση των προτάσεων κάθε προκήρυξης, οι Θεματικές Συμβουλευτικές Επιτροπές συγκαλούνται υποχρεωτικώς εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, προκειμένου να προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη σύγκλησή τους τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

Αν κάποια Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή δεν υποβάλλουν για οποιονδήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων εμπειρογνωμόνων η επιλογή τους γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.