Νόμος 4521/18 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για την Έρευνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:

 

α) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ιδρυτικού του νόμου,

 

β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α.}

 

2. Στο άρθρο 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ' ως εξής:

 

{Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

 

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,

 

β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και

 

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.

 

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.

 

Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι 2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προθεσμία των 6 μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31-12-2018.}

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δομή και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και των προγραμμάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.

 

5. Στη Διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

6. Δαπάνες υποτροφίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Δράσης 1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες και αφορούν στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις επιτροπές ερευνών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας είναι νόμιμες και κανονικές, με τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται στο νόμο [Ν] 4485/2017.

 

7. Στην παράγραφο 10 της περίπτωσης Α' του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ).}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 6 της περίπτωσης Α' του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 προστίθενται τα εξής:

 

{και το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών.}

 

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.}

 

10. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να αποσπαστούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014, εφόσον, σωρευτικά:

 

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο,

 

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικό με τα αντικείμενα αυτά,

 

γ) έχουν, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, αποδεδειγμένα επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ ερευνητικό έργο για τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Για την απόσπαση απαιτείται:

 

α)α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο ερευνητικό κέντρο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα,

 

β)β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός,

 

γ)γ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από 2 ερευνητές και 1 μέλος της κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού ανά περίπτωση, που ορίζονται από το ΕΣΙ του αντίστοιχου ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διενεργείται η απόσπαση του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού. Με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες γίνεται η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού στο ερευνητικό κέντρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ο ανωτέρω Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 10.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), προστίθενται τα εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζει το Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος είναι ετήσιος και ασκείται από 2 ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόφαση αφορά το επόμενο οικονομικό έτος.

 

Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανομής πόρων χωρίς την πρόταση.}

 

15. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.

 

δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) προστίθεται η εξής φράση:

 

{Ο διορισμός των αναπληρωτών Διευθυντών πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).}

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

 

{η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.

 

θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτεί και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκτέλεσης των εγκεκριμένων πράξεων.

 

ι. Εισηγείται προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.}

 

18. Οι δαπάνες όλων των δράσεων Ευρωπαϊκών δικτύων ERANET, καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) που προκηρύσσονται και υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης ευρωπαϊκής προκήρυξης. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

19. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) προστίθεται η φράση:

 

{Για τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.