Νόμος 4429/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οικονομική διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος και η εκ μέρους του χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

 

2. Το Ίδρυμα τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυμα δημοσιοποιεί στο δικτυακό τόπο που διατηρεί τον ετήσιο προγραμματισμό των χρηματοδοτικών δράσεων, το σύνολο των έργων που έχουν προκηρυχθεί και κατάλογο φορέων που έχουν χρηματοδοτηθεί με τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης.

 

3. Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στο Ίδρυμα κάθε πληροφορία αναγκαία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της αντίστοιχης δράσης, να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις και να παρέχουν στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ίδρυμα ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος.

 

4. Η διαχειριστική χρήση του Ιδρύματος αρχίζει την 01-01-κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

5. Το Ίδρυμα συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του Ιδρύματος και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του Ιδρύματος.

 

Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.

 

6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος είναι ετήσιος και ασκείται από 2 ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.