Νόμος 4429/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προκηρύξεις και αξιολόγηση προτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος η κατανομή των πόρων του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εξοπλισμός, κ.λ.π.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ετήσιος προγραμματισμός δράσεων). Η απόφαση αφορά το επόμενο οικονομικό έτος. Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανομής πόρων χωρίς την πρόταση. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν εκδώσει την απόφαση κατανομής εντός 3 μηνών από την υποβολή της πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου, η εξειδίκευση της κατανομής των πόρων του Ιδρύματος για το έτος αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με την πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Οι προκηρύξεις αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήμες υγείας, γεωπονικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

3. Ο Διευθυντής συντάσσει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος τις προκηρύξεις για τις κατηγορίες δράσεις του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής των πόρων, τον ετήσιο προγραμματισμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικού εξοπλισμού, οι προκηρύξεις δημοσιεύονται μια φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων.

 

4. Με τις προκηρύξεις ή με τους οδηγούς εφαρμογής αυτών, ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

5. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος (πληροφοριακό σύστημα ΕΛΙΔΕΚ) και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούμενη από 5 έως 20 μέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 8. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του νόμου 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις δαπάνες των μετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υποπαράγραφο Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

8. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής ενστάσεων που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από 3 μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά της επιτροπής της παραγράφου 6. Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης των ενστάσεων. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

9. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

 

10. Για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών των επιτροπών των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος και των μελών των επιτροπών ελέγχου και επαλήθευσης των χρηματοδοτούμενων από το ΕΛΙΔΕΚ δράσεων, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015. Οι εν λόγω αμοιβές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων των παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

 

β. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου της παραγράφου 6 πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από 3 μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και 2 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.