Νόμος 4429/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: Ίδρυμα). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).

 

2. Το Ίδρυμα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 

3. Το Ίδρυμα απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, για τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του φόρου κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων.

 

4. Το Ίδρυμα εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γραφεία του Ιδρύματος μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.

 

5. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου δε στον νόμο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 111 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

6. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζει το Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.