Νόμος 4623/19 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του κτηρίου ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, της περίπτωσης ι' του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005), όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στον προαναφερόμενο νόμο από 07-03-2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής Γραμματείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στο κτίριο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, όπως εμφανίζεται στο από 07-03-2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, δύναται να στεγαστεί Δημόσια Υπηρεσία, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου δε στον νόμο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.