Νόμος 4429/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση της αποστολής του.

 

Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται για πλήρη θητεία και δεν παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και από φορείς του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) καθορίζει, κάθε διετία, με απόφασή του, τα κριτήρια που τεκμηριώνουν σημαντική ερευνητική επίδοση και τα οποία πρέπει να πληρούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και οι φορείς του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014, προκειμένου να ορίσουν μέλη στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.

 

β. Εν συνεχεία, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, καταρτίζει κατάλογο των φορέων που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και τον γνωστοποιεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στους φορείς.

 

γ. Η Σύγκλητος και το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορέα που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 1 μέλους και του αναπληρωτή του, προκειμένου να στελεχώσει τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.

 

δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 αντιστοίχως, επιλέγουν το τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα.

 

Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του και η Διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του από τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.

 

3. Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

 

α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014.

 

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γενικής Συνέλευσης είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο 1 φορά.

 

Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή θητεία με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

 

6. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει το νέο μέλος (τακτικό με τον αναπληρωτή του) για τη διαδοχή των αποχωρούντων.

 

Αν ο φορέας παραλείψει εντός της ως άνω προθεσμίας να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των καθηγητών ή ερευνητών του οικείου φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή).

 

7. Η Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της σε σώμα λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη της εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τα 3/4 του αρχικού αριθμού. Στην περίπτωση που περισσότερα από το 1/4 των μελών της Γενικής Συνέλευσης βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους αυτοί προέρχονται επιλέγουν νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Αν ο φορέας παραλείψει εντός 3 μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έλλειψης ή της μόνιμης αδυναμίας του μέλους να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει από τον εν λόγω φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή).

 

8. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος.

 

9. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της.

 

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

10. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

 

γ. Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους.

 

δ. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του Ιδρύματος.

 

11. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον 10 μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ή από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.