Νόμος 4430/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του νόμου [Ν] 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.

 

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

α) κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:

 

α)α) κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός 3 μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλλως μετατρέπεται σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

 

α)β) κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός 3 μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων.

 

α)γ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

 

β) κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης, ή και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.

 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο προϋποθέσεις, μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η τροποποίηση αφορά μόνο στην κατηγορία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία εγγραφής και λειτουργίας της διατηρούνται.

 

4. Η συμμετοχή νομικών προσώπων στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της.

 

5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατ' εξαίρεση, στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4, μπορούν να είναι μέλη νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατόπιν έγκρισης του δημόσιου φορέα που τα εποπτεύει.

 

6. Μέλος μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με ίδια δραστηριότητα.

 

7. H συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

 

8. Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που προέρχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.