Νόμος 4430/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου.

 

2. Για τη σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον 5 πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον 7, αν πρόκειται για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ένταξης.

 

3. Το καταστατικό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να περιέχει:

 

α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ως έδρα ορίζεται ο δήμος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυμία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

 

Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

 

β) Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των ιδρυτικών μελών και αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα: την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών και τους λόγους αποβολής ενός μέλους.

 

δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.

 

ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.

 

στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

 

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

 

4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με αγωγή που ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία 2 μηνών από τη σύσταση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.