Νόμος 4430/16 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Λειτουργία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό ή Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών της.

 

2. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε μέλος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.

 

3. Τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης διαθέτουν από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα μέλη.

 

Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι 5 προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, ενώ η απόκτηση προαιρετικών μερίδων μπορεί να πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.

 

5. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015), το άρθρο 115 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α1994) και το άρθρο 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

 

6. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1667/1986, με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.

 

7. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτει μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΓΕΜΚΟ), οι οποίοι της αποδίδονται κατά τη σύστασή της και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

8. Κάθε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία, την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.