Νόμος 4430/16 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και η βαθμολόγησή τους, έχουν ως εξής:

 

1) Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργίας: 100 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5° μήνα μέχρι τους 12 μήνες.

 

2) Ανήλικα ή Ενήλικα Προστατευόμενα κατά το νόμο Τέκνα: 20 μόρια για κάθε τέκνο.

 

3) Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία Γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του.

 

4) Αναπηρία του αιτούντος: από 50% και πάνω: 80 μόρια.

 

5) Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία που προκύπτει από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης και έως 40 μήνες.

 

2. Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

 

1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

 

i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,

ii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,

iii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

 

Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και iii) δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

 

2) Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.

 

Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα.

 

3. Οι διαδικασίες ένταξης ή υλοποίησης δράσεων ή προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.