Νόμος 4442/16 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο έκτο του νόμου 4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α/2014) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.}

 

β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.

 

Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση με βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.

 

2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού για την παραγωγή/ εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού, καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητας τους.}

 

γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.

 

2. Στην υπ' αριθμόν 5045/116550/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2323/Β/2015) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Το άρθρο 2 καταργείται.

 

β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.}

 

γ) Το άρθρο 6 καταργείται.

 

3. Στην υπ' αριθμόν 5042/116548/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2323/Β/2015) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Το άρθρο 2 καταργείται.

 

β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.}

 

γ) Το άρθρο 7 καταργείται.

 

4. Καταργούνται:

 

α) Το άρθρο 19 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 

β) Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

5. Η υπ' αριθμόν 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1026/Β/2007) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5Α/5333/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 721/Β/1987) και τη δραστηριότητα Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

 

Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο, σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), για την εγκατάσταση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 11Α του άρθρου 17, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων μετά από έλεγχο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων με ΚΑΔ 49.50, καθώς και των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 123/Α/2016) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) και του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 36/Α/2016).

 

β) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016 απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) ή που λόγω προσθήκης δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α1 ή λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού κατατάσσονται από κατηγορία Β' σε κατηγορία Α1, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μέχρι την 31-03-2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016. Από την 01-04-2021 οι εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν έπειτα από γνωστοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4442/2016.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

10. Μετά το άρθρο 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α: Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

 

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή.

 

2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο διανομής ή στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, αντίστοιχα.

 

Μετά την κατάθεση της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, πραγματοποιείται έλεγχος των σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το Δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς και συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος.

 

4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που έχουν εκδοθεί δυνάμει του νόμου 2244/1994 και της υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/25131/2009 (ΦΕΚ 2442/Β/2009) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

 

5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.