Νόμος 4447/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3)α του άρθρου 6 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), έως και τις 31-12-2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παράγραφο 4)γ του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011.}

 

2. Το άρθρο 47Α του νόμου 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 47Α

 

Αν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως του νόμου 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσμία έκδοσης παρατείνεται έως 31-12-2017.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 4258/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 01-03-2011 παρατείνεται έως 31-12-2017.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000, επιτρέπεται έως 31-12-2017 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.