Νόμος 4484/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α' εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 100 €.}

 

4. Το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δτου άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 καταργείται.

 

5. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους.

 

β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να αναλαμβάνουν τη δαπάνη για την έκδοση ταξιδιωτικής visa για μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.}

 

6. Η προθεσμία του άρθρου 15 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και του άρθρου 62 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) παρατείνεται μέχρι 30-06-2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-07-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.