Νόμος 4487/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τηλεοπτικός οργανισμός: ο πάροχος υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, ο οποίος λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπει μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

2. Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου: το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών (Σύστημα).

 

3. Διαφημιστικός χρόνος: ο χρόνος που διατίθεται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και την ανάληψη χορηγίας εκπομπής.

 

4. Προϊόν: η προς διάθεση ποσότητα (διάρκεια) διαφημιστικού χρόνου, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό.

 

5. Πωλητής διαφημιστικού χρόνου: ο δημόσιος ή ιδιωτικός τηλεοπτικός οργανισμός που διαθέτει προς πώληση διαφημιστικό χρόνο.

 

6. Αγοραστής διαφημιστικού χρόνου: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει διαφημιστικό χρόνο.

 

7. Συμμετέχων: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ή αγοράζει διαφημιστικό χρόνο.

 

8. Ρυθμιστής: το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που εποπτεύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος.

 

9. Διαχειριστής: το νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει το Σύστημα, την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του, την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε αυτό, την καταγραφή καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο νομικό αυτό πρόσωπο συμμετέχουν οι ακόλουθοι αντιπροσωπευτικοί φορείς: για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, για τους διαφημιζόμενους ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και για τις διαφημιστικές επιχειρήσεις η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, οι οποίοι και ιδρύουν το νομικό πρόσωπο. Στους σκοπούς του ανωτέρω νομικού προσώπου περιλαμβάνεται αναγκαίως ο κατά τα ως άνω σκοπός ίδρυσής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

10. Υπεύθυνος λειτουργίας: Το νομικό πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από τον διαχειριστή στον ρυθμιστή ευθύς μετά την ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

11. (πρώην 10) Εντολές: οι δηλώσεις διάθεσης διαφημιστικού χρόνου (εντολές πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς διαφημιστικού χρόνου (εντολές αγοράς) που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος.

 

12.  (πρώην 11) Συναλλαγές: οι συμφωνίες διάθεσης διαφημιστικού χρόνου στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ειδικές συμφωνίες που συνάπτουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί και συναρτώνται με το διαφημιστικό χρόνο, όπως ενδεικτικά η τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι συμβάσεις με προμηθευτές για μηνύματα ή χρονοθυρίδες τηλεπώλησης, οι ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής σε είδος και οι ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

13.  (πρώην 12) Εκκαθάριση: Η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί μέσω αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.