Νόμος 4487/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Επιλέξιμες δαπάνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).

 

Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής:

 

α. δαπάνες για δικαιώματα, όπως σενάριο, μουσική επένδυση,

 

β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,

 

γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,

 

δ. δαπάνες προμήθειας υλικών,

 

ε. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.

 

2. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι κατωτέρω περιορισμοί:

 

α) τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων προσμετρούνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής,

 

β) η αμοιβή για δικαιώματα σεναρίου και μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσμετρούνται μέχρι ποσοστού 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,

 

γ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα,

 

δ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα marketing, προβολής και επικοινωνίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.