Νόμος 4487/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Είδος ενίσχυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

 

2. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 35% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό των 5.000.000 €, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και δεν φορολογείται.

 

4. Η ενίσχυση του παρόντος μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό του συνόλου των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων να μην ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασμού κρατικών ενισχύσεων, το ποσοστό της χορηγούμενης ενίσχυσης προκύπτει όταν από τα ανωτέρω όρια του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρεθεί το ποσό των κρατικών ενισχύσεων με το οποίο η παραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί.

 

5. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι πόροι που διατίθενται απευθείας από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη συμμετοχή των κρατών-μελών στην απόφαση ανάθεσης, δεν συνιστούν κρατικούς πόρους και η προερχόμενη από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της τήρησης των ανώτατων ορίων ενίσχυσης του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.