Νόμος 4497/17 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' του άρθρου 12 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) προστίθεται η εξής φράση:

 

{είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.}

 

2. α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 300.000 € ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των 300.000 €, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση κατ' εξαίρεση του όρου της παραγράφου 1.}

 

β. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.}

 

γ. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται:

 

α)α) στις περιοχές των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 12 του παρόντος,

 

β)β) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 78 του νόμου 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004 και την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.}

 

4. Στο άρθρο 80 του νόμου 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών - εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 26226/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 117/ΥΟΔΔ/2017) αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4399/2016.}

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό:

 

α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,

β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,

γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού,

δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας,

ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών,

στ) επενδύσεων ως επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

 

Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, 1 εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 1 εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας, 1 εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και 1 εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Στην απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο της Επιτροπής.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 01-01-2018 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 30-11-2017, το διάστημα των 2 μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 01-01-2018 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 01-01-2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.}

 

8. Η παράγραφος 17 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ' αριθμόν 2/88585/0022/2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/2012).}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.