Νόμος 4504/17 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων της Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται επί πλοίων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκπρόσωποι των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων εκ των υποδεικνυόμενων εγγράφως και σε ετήσια βάση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, με σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία για τους ανωτέρω εκπροσώπους στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, να παρευρίσκονται σε επιθεώρηση ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης περί προσωπικού πλοίων ελληνικής νομοθεσίας που διενεργείται επί πλοίου, έχοντας καθεστώς παρατηρητή, για την προαγωγή των δικαιωμάτων των ναυτικών, εφόσον η επιθεώρηση ελέγχου οφείλεται σε σχετική με το αντικείμενο καταγγελίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

 

ή ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-03-2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και του νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/2007). Στην ίδια επιθεώρηση ελέγχου δύναται να συμμετέχουν έως 2 εκ των προαναφερόμενων εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων.

 

2. Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων, κατά τις επιθεωρήσεις της παραγράφου 1, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνουν και να παρέχουν συμβουλές και παρατηρήσεις στους ναυτικούς και να συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση με τις υποδείξεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που διενεργούν την επιθεώρηση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας-Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα που εγκρίθηκαν με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου υπ' αριθμόν 4113.305/01/2013 (ΦΕΚ 1553/Β/2013), μη παρεμποδίζοντας το έργο των επιθεωρητών.

 

3. Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων, κατά τις επιθεωρήσεις της παραγράφου 1, αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτική την πηγή οποιωνδήποτε παραπόνων ή καταγγελιών.

 

4. Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων, για να συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις της παραγράφου 1, δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε προσωπικό άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε σχέση με τον τομέα επιθεώρησης στον οποίο συμμετέχουν και δεν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπορικά απόρρητα ή εμπιστευτικές εργασιακές διαδικασίες ή πληροφορίες προσωπικής φύσης που λαμβάνουν γνώση κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτών, ακόμα και σε χρόνο που έπεται της ιδιότητάς τους ως μέλη του ναυτεργατικού σωματείου ή ένωσης. Τα ως άνω δηλώνουν υπεύθυνα στην αίτηση που υποβάλουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.