Νόμος 4504/17 - Άρθρο 145

Άρθρο 145: Επίδομα σίτισης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παραγράφου 1 είναι σωρευτικά οι εξής:

 

α) ο σπουδαστής να φοιτά σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού,

 

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή του με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων 2 εξαμήνων (πιστοποιητικό καλής επίδοσης), εκτός του πρώτου έτους, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής,

 

γ) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Δεν παρέχεται το επίδομα, αν ο σπουδαστής έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των 18.000 €.

 

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο σπουδαστής.

 

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, εξαιρουμένων των εξαμήνων επί πλοίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών, καθώς και η επίδοση του σπουδαστή βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που του χορηγείται.

 

5. Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2, αυτό καταλογίζεται εις βάρος του στο τριπλάσιο και επιβάλλεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό, η διαδικασία, ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

8. Οι προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύναται να προπληρωθούν από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), μέσω των παγίων προκαταβολών Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης των οικείων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

9. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.