Νόμος 4532/18 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του άρθρου 145 του νόμου 4504/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 145 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 145 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό, η διαδικασία, ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 145 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύναται να προπληρωθούν από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), μέσω των παγίων προκαταβολών Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης των οικείων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.}

 

4. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 145 του νόμου 4504/2017 ως εξής:

 

{9. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.