Νόμος 4532/18 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4389/2016 που αφορούν στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 114 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων επιβάλλει πρόστιμο 15.000 € με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, και για κάθε παράβαση.}

 

4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή να αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και σε νομικά πρόσωπα εποπτείας του, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009) αντίστοιχα. Η διάθεση ή απόσπαση δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτευομένων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος ανώνυμη εταιρεία, καθώς και η απόσπαση έως κατ' ανώτατο όριο 3 στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται για χρονικό διάστημα 5 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία τους. Για τη διακοπή απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.