Νόμος 4504/17 - Άρθρο 149

Άρθρο 149: Επίσπευση διαδικασιών διορισμού και πρόσληψης διοριστέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του ένατου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), διαγράφονται οι λέξεις Εσωτερικών και.

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 21 του ένατου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), διαγράφονται οι λέξεις Εσωτερικών και και στο τέλος προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Εάν στο φορέα διορισμού ή πρόσληψης δεν υφίστανται θέσεις αντίστοιχες της σχέσης εργασίας, του κλάδου ή της ειδικότητας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις, οι διοριστέοι διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια εργασιακή σχέση, του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή παρεμφερούς κλάδου ή βάσει των τυπικών τους προσόντων, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού ή πρόσληψής τους και με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας κατηγορίας, εφόσον υπάρχει, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

 

Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διαδικασία μεταβολής της υπηρεσίας ή του φορέα διορισμού.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 32 του νόμου 4369/2016 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.