Νόμος 4504/17 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων Στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας φέρουν τις ειδικότητες του οδοντιάτρου και του ψυχολόγου. Οι διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού εφαρμόζονται αναλόγως και στους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας. Για τους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικοί (Οδοντίατροι) ή Υγειονομικοί (Ψυχολόγοι), νοούνται, εφεξής, οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου.

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατάταξη - Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας και Ιερέα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με ειδικότητα και ηλικία μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του ΑνθυποπλοιάρχουΛιμενικού Σώματος ειδικότητας Υγειονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση, που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.

 

β) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, οι οποίοι φέρουν τις ειδικότητες του Οδοντιάτρου και του Ψυχολόγου, προέρχονται, αντίστοιχα, από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής και από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, κατά ειδικότητα/ κατηγορία, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.}

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3079/2002, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές) προέρχονται από ιδιώτες, ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών, κατόχους ομώνυμου ανά ειδικότητα πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Κελευστή Λιμενικού Σώματος ειδικότητας Υγειονομικού, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους 5 μήνες.

 

Προκειμένου για άνδρες, απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων, όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των αναφερόμενων στην απόφαση της παραγράφου 2 ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.