Νόμος 4504/17 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 749/1977


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η παράγραφος 3 του άρθρου 5 και το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 749/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) καταργούνται, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αναριθμούνται σε άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Προς εξέταση ενώπιον της εξεταστικής Επιτροπής παραπέμπονται, μόνον οι κριθέντες υγειονομικά κατάλληλοι υποψήφιοι.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 749/1977 αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{1. Μετά το τέλος εξέτασης και βαθμολόγησης κάθε μαθήματος καταρτίζεται από την εξεταστική Επιτροπή πίνακας τελικής βαθμολογίας αυτού, εις διπλούν, υπογραφόμενος από τα μέλη της και τον ειδικό εξεταστή, και υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για θεώρηση και, στη συνέχεια, ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση.

 

Ο ανωτέρω πίνακας αναγράφει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, την επιτευχθείσα βαθμολογία, ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και την ένδειξη εάν ΠΕΤΥΧΕ ή ΑΠΕΤΥΧΕ.

 

2. Μετά το τέλος της εξέτασης και βαθμολόγησης όλων των μαθημάτων συντάσσεται, εις διπλούν, συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με βάση τους πίνακες βαθμολογίας κάθε μαθήματος.

 

Στον ανωτέρω πίνακα και έναντι κάθε ονόματος αναγράφεται, η επιτευχθείσα, κατά μάθημα, βαθμολογία, καθώς και η γενική ένδειξη ΠΕΤΥΧΕ ή ΑΠΕΤΥΧΕ. Για τους επιτυχόντες αναγράφεται στην τελευταία δεξιά στήλη το ολικό άθροισμα βαθμολογίας των μαθημάτων, ολογράφως και αριθμητικώς. Ο πίνακας αυτός, υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση επί τουλάχιστον 3 ημέρες σε εμφανή θέση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 157/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της 1000.0/68553/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2531/Β/2016), καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.