Νόμος 4504/17 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση κ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ε. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.}

 

2. Η περίπτωση κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)στ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, η φράση στ' έως και κ)δ', κ)ζ', λ)α' έως και μ)γ' και μ)στ' έως μ)η' αντικαθίσταται από τη φράση στ' έως και κ)δ', κ)στ' έως και κ)ζ', λ)α' έως και μ)γ' και μ)στ' έως μ)η'.

 

4. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 καταργείται.

 

5. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που έχουν υποβληθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υπόχρεους, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται να τις υποβάλουν στη Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διαβιβάζονται αρμοδίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.