Νόμος 4508/17 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011 προστίθεται η φράση:

 

{κατόπιν προηγούμενης εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην ελληνική επικράτεια.}

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011 προστίθεται η φράση:

 

{κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην ελληνική επικράτεια.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

 

Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για μεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρισης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.}

 

4. Στο άρθρο 55 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:

 

{10. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, αν στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

5. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος τον οποίο τηρεί η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012.
 

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4001/2011 προστίθενται περιπτώσεις ι)η' και ι)θ' ως εξής:

 

{(ι)η) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

 

(ι)θ) Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας προς τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.